• کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
  • مربی و معلم بین المللی آموزش زبان انگلیسی
  • مشاور آموزشی در حوزه تربیت مدرس و یادگیری زبان انگلیسی
  • برگزار کننده دوره های عملی و تئوری تربیت مدرس زبان انگلیسی
  • برگزار کننده کارگاه های توسعه حرفه ای آموزش زبان انگلیسی
  • برگزارکننده دوره‌های تربیت سوپروایزر زبان
  • برگزارکننده دروه‌های تربیت مدرس IELTS
  • ۲۰ سال تجربه تدریس زبان انگلیسی
  • ۱۰ سال تجربه تربیت مدرس زبان
  • موسس و مدیر سایت GranTeach.com